Adatkezelési tájékoztató

Köszönjük látogatását!

Weboldalunk felkeresésével, mint ráutaló magatartással Ön elfogadja a jelen internetes oldal alábbiakban rögzített általános felhasználási feltételeit, továbbá tudomásul veszi, hogy a weboldalt saját és kizárólagos felelősségére használja.

A https://zoozoo.hu domain név alatt elérhető internetes oldal olyan portál, amelyet bárki jogosult meglátogatni, illetve használni (a továbbiakban: „Felhasználó”) és amely, portálon az állatvilággal kapcsolatos hírek, érdekességek, szórakoztató vagy tájékoztató jellegű információk érhetők el. A megjelenített tartalmak általános célja az ismeretterjesztés és a szórakoztatás.

A weboldal tulajdonosa az Nr1Media Kft. (székhelye: 1172 Budapest, Cinkotai út 22-26., Cgj.: 01-09-984566; adószáma: 23922729-2-42; a továbbiakban: „Üzemeltető”)

Kérjük, figyelmesen olvassa el a honlap látogatásának és tartalma felhasználásának alábbi feltételeit!

Felhasználó által közölt adatok és tartalmak

A honlap Felhasználója korlátlanul és feltétlenül felelős az általa közzétett és/vagy az Üzemeltető részére továbbított személyes adatok, információk helytállóságáért, illetve az ilyen információkkal összefüggésben a harmadik személyek szellemi alkotáson fennálló jogainak tiszteletben tartásáért. A Felhasználó hozzájárul, hogy az általa szolgáltatott információt – Felhasználó szerzői minőségének feltüntetése mellett – az Üzemeltető a honlapon megjelenítse, tárolja, illetve bármilyen formában felhasználja, hasznosítsa, kivéve a mindenkor hatályos adatvédelmi törvényben meghatározott fogalom szerinti személyes adatokat.

2018. május 25-től, azaz az Európai Unió Adatvédelmi Rendeletének (GDPR) hatályba lépésétől, az új szabályozás alapján Önnek csak abban az esetben küldhetünk direkt marketing megkeresést a jövőben, ha ahhoz önként, egyértelműen kinyilvánítva és kifejezetten hozzájárul.

Adatkezelési Szabályzat elfogadásával elfogadja, látogatóit egyúttal tájékoztatja, hogy az DEVBOX Kft. 7054 Tengelic, Rákóczi u. 9. Asz: 25170605-2-17, Internet Marketing Kft.. 1031 Budapest, Lilla u. 8. Asz: 14162013-2-41, Persolyzer Kft. 1031 Budapest, Lilla u. 8., mint adatkezelők Adatkezelési Szabályzat: https://persolyzer.com/gdpr) –a felhasználók következő adatait látja és kezeli a statisztikák, kimutatások készítése, hirdetések optimalizálására, a hirdetői preferenciák kiszolgálása (adatkezelési célok) érdekében, illetve a honlaptulajdonos hirdetési bevételeinek optimalizálása céljából: ID, oldallátogatási szokások, viselkedési információk, geo-lokáció, konverziós adatok, remarketing információk.

 

direkt marketing megkeresésről bármikor díjmenetesen, következmények nélkül leiratkozhat.

Hírlevelünkre való feliratkozásával hozzájárul, hogy az Nr1Media Kft. direkt marketing megkeresés céljából adatait visszavonásig kezelje. Kijelenti, hogy adatai a valóságnak megfelelnek, azokat önként és megfelelő tájékoztatás után adta meg.  Kijelenti továbbá, hogy az adatkezelési tájékoztató tartalmát, a direkt marketing megkeresés küldés szabályait megismerte. Hozzájárul, hogy adatait adatfeldolgozó részére ugyanezen célból átadásra kerüljenek.  A nyilatkozat visszavonásig érvényes, hozzájárulását bármikor ingyenesen, korlátozás nélkül önként visszavonhatja. Ebben az esetben minden személyes adatát az Üzemeltető nyilvántartásból haladéktalanul törölni kell, és az Ön részére a továbbiakban direkt marketing megkeresés nem küldhető. A visszavonó nyilatkozat elküldheti az [email protected] e-mail címre, illetve a 1172 Budapest, Cinkotai út 22-26. postacímre is.

 Adatkezelés jogalapja: GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja szerinti érintetti hozzájárulás személyes adatok meghatározott céljából kezeléséhez.

Az adattárolás határideje: a hozzájárulás visszavonásáig

A személyes adataival kapcsolatban

  • az adatkezelésről tájékoztatást kérhet,
  • kérheti az Üzemeltető által kezelt személyes adatai helyesbítését, módosítását, kiegészítését,
  • tiltakozhat az adatkezelés ellen és kérheti adatai törlését, valamint zárolásátbíróság előtt jogorvoslattal élhet, továbbá
  • a felügyelő hatóságnál panaszt tehet (https://www.naih.hu/panaszuegyintezes-rendje.html), illetve eljárást kezdeményezhet.

Az Üzemeltető kérelemre tájékoztatást ad az általa kezelt, illetve az általa – vagy adatfeldolgozó igénybe vétele esetén a megbízott adatfeldolgozója által – feldolgozott 

  • adatairól,
  • azok forrásáról,
  • az adatkezelés céljáról és jogalapjáról,
  • időtartamáról, ha pedig ez nem lehetséges, ezen időtartam meghatározásának szempontjairól,
  • az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről,adatvédelmi incidensek körülményeiről, hatásairól és az elhárításukra, valamint megelőzésükre tett intézkedéseinkről, továbbá
  • személyes adatai továbbítása esetén az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről.

Az Üzemeltető a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, 8 napon belül, de legfeljebb 1 hónapon belül közérthető formában írásban köteles megadni a tájékoztatást. 

A honlap tartalmának felhasználása

A honlapon megjelentetett minden részlet, dokumentum, információ és illusztráció az Üzemeltető kizárólagos tulajdona. Felhasználásukra abban az esetben van lehetőség, ha felhasználás során minden esetben feltüntetésre kerül a megfelelő szerzői jogi hivatkozás, továbbá, ha ezek a tartalmak kizárólag személyes célokra kerülnek felhasználásra, gazdasági tevékenység, haszonszerzés célját sem közvetve, sem közvetlenül nem szolgálják, a részleteket semmilyen módon nem változtatják meg, és a honlapról származó minden illusztrációt kizárólag a kísérőszöveggel összefüggésben használnak fel.

Felelősségkorlátozás

Minden ésszerű erőfeszítést megteszünk a weboldalon található információk pontosságának és teljességének biztosítása érdekében, a tőlünk elvárható gondossággal járunk el a honlap karbantartása érdekében, azonban nem vállalunk felelősséget a weboldalon található adatok, információk esetleges pontatlanságából és/vagy hiányosságából és/vagy időszerűségéből eredő bárminemű kárért. A Felhasználó az internetes oldalon elérhető tartalomra (pl. feltöltött anyagok, adatok, információk) kizárólag saját felelősségére hagyatkozhat! A Felhasználó kifejezetten tudomásul veszi, hogy a weboldalon hozzáférhető információk esetleges változásainak figyelemmel kísérése szintén a Felhasználó saját felelőssége.

Jelen honlap Felhasználói elfogadják, hogy a honlapot és annak tartalmát saját felelősségükre nyitják meg, és használják fel. Sem az Üzemeltető, sem a honlap írásában, létrehozásában, átvitelében és frissítésében részt vevő harmadik felek nem tehetők felelőssé a honlap megjelenítéséből, megnyitásából vagy az erre való képtelenségből, a honlapra való belépésből vagy belépésre való képtelenségből, vagy a honlap használatából vagy használatára való képtelenségből, vagy a honlapon megjelentetett információra való hagyatkozásból adódó kárért vagy sérülésért.

Harmadik fél honlapjára mutató linkek

Előfordulhat, hogy a jelen internetes oldal használata közben más internetes oldalra történő hivatkozásokat, avagy oda mutató linket talál. Az Üzemeltető nem vállal felelősséget a harmadik felek által készített weboldalak tartalmáért, pontosságáért és működéséért. A linkek megjelentetése nem jelenti azt, hogy az Üzemeltető egyetért azok tartalmával. Az Üzemeltető semmilyen formában nem vállal felelősséget az ilyen honlapok elérhetőségéért vagy tartalmáért, sem az ilyen tartalmak alkalmazásából eredő károsodásért vagy sérelemért. A más weboldalra mutató hivatkozások elhelyezése nem jelenti azt, hogy az Üzemeltető az adott internetes oldalt bármilyen formában támogatná. A más honlapokra mutató linkek kizárólag a honlap felhasználóinak kényelmét szolgálják. A Felhasználók az ilyen honlapokat kizárólag saját felelősségükre látogatják. Amennyiben az Üzemeltető értesül arról, hogy a honlapon közzétett bármely link jogsértő információt tartalmaz, akkor a jogellenesség hitelt érdemlő igazolását követően haladéktalanul intézkedik a link eltávolítását illetően.

Kérjük a Felhasználót, hogy amennyiben a jelen internetes oldalt elhagyná, úgy a harmadik fél internetes oldalának általános felhasználási feltételeit és adatvédelmi tájékoztatóját is gondosan tanulmányozza át a használatot megelőzően.

Határon átívelő felhasználás

A honlapot az Üzemeltető ellenőrzi, működteti és frissíti Magyarországon. A honlap kifejezetten magyarországi felhasználásra készült. Az Üzemeltető nem vállal felelősséget azért, hogy a honlap a magyarországitól eltérő területen is helytálló tartalommal rendelkezik. Amennyiben Magyarország területén kívül használja a honlapot, illetve annak a tartalmát, akkor az ön saját felelőssége, hogy azt a helyi jogszabályokkal összhangban tegye.

Az internetes oldalon elküldött személyes adataira a jelen oldalon ugyancsak elérhető, adatkezelési tájékoztatóban foglalt feltételek az irányadók.

A Felhasználó kifejezetten tudomásul veszi, hogy a weboldalon hozzáférhető információk esetleges változásainak figyelemmel kísérése szintén saját felelőssége.

Fenntartjuk a jogot, hogy e weboldal bármely részéhez vagy egészéhez, illetve annak bármely funkciójához való hozzáférést előzetes értesítés nélkül bármikor korlátozzuk, felfüggesszük, vagy megszüntessük.

Amennyiben az internetes oldalon közzétett tartalom kapcsán további útmutatásra lenne szüksége, kérjük, esetleges kérdéseivel forduljon a tartalomszolgáltatóhoz az impresszumban feltüntetett elérhetőségek valamelyikén.

Védjegyek

A honlapon szereplő minden márkanév vagy védjegy az Üzemeltető tulajdona vagy azok felhasználására jogosult. Ezen védjegyek vagy egyéb anyagok jogosulatlan felhasználása vagy az ezekkel való visszaélés kifejezetten tilos, és a szerzői jog, a védjegyjog vagy más ipari tulajdonjogok megsértésének számít.

Az oldalon, valamint a megküldött hírlevelekben található képek, szöveges tartalmak – ideértve a védjegyeket, domain neveket, egyéb szellemi alkotásokat is – szerzői-, védjegy- és más szellemi alkotásokhoz fűződő jogok jogosultja az Nr1Media Kft, illetve azok a vonatkozó jogosult engedélyével jelennek meg az internetes oldalon.

A jelen internetes oldalon a Felhasználó jogosult böngészni, annak tartalmát egészben vagy részben magáncélra, jövedelemszerzés nélkül jogosult felhasználni azzal a feltétellel, hogy érintetlenül hagyja a szerzői jogi és egyéb jogvédelmi nyilatkozatokat. Ezen túlmenően a Felhasználó a jelen internetes oldal tartalmának bármilyen további felhasználására kizárólag a vonatkozó jogszabályok – így különösen, de nem kizárólag a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény – által biztosítottak mentén bír jogosultsággal!

A Felhasználó az internetes látogatásával elfogadja, hogy a weboldal használatából származó vagy azzal kapcsolatos vitákra és követelésekre a magyar jog alkalmazandó. Az esetleges jogviták eldöntésére Magyarország bíróságai rendelkeznek kizárólagos joghatósággal.

Fenntartjuk a jogot a jelen általános felhasználási feltételek módosítására és kiegészítésére.

 

Utolsó frissítés: 2023. január 19.