Felhasználási feltételek

Üdvözöljük a ZooZoo.Hu oldalon! Weboldalunk használatával Ön tudomásul veszi, és elfogadja az alábbi felhasználási feltételeket és adatvédelmi irányelveket:

Alapfogalmak:

Szolgáltató: hd OPEN! Kft. (H-1163 Budapest, Anilin utca 40. Adószám: 11700467-24-2)

Felhasználó: A www.zoozoo.hu weboldal szolgáltatásait igénybe vevő belföldi vagy külföldi természetes személy.

Felhasználói Közösség: A www.zoozoo.hu weboldal szolgáltatásait igénybe vevő Felhasználók együttese.

Megbízó: A Szolgáltató szolgáltatásaival kapcsolatosan ajánlatot kérő vagy a Szolgáltatóval szerződéses viszonyban álló, a www.zoozoo.hu weboldal reklámfelületeit igénybe vevő jogi személy.

A szolgáltatás:

A Szolgáltató hírportált, közösségi média felületet, valamint adatbázis szolgáltatásokat nyújt az oldal Felhasználói számára, melyeket minden Felhasználó önkéntes alapon használhat, de magukra nézve kötelezőnek tartják az oldal felhasználási feltételeiben és adatkezelési irányelveiben foglaltak betartását.

Adatvédelmi irányelvek:

Az adatkezelés és feldolgozás vonatkozásában a kutatás és a közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és lakcímadatok kezeléséről szóló 1995. évi CXIX. törvény, a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény, a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény vonatkozó rendelkezései az irányadóak.

Amennyiben Ön a Szolgáltató által, a www.zoozoo.hu weboldalon nyújtott szolgáltatásokban való részvétele és regisztrációja során személyes adatait eljuttatja a Szolgáltató részére, azzal hozzájárulását adja ahhoz, hogy a Szolgáltató az Ön által igénybe vett szolgáltatás teljesítése, kapcsolattartás, valamint hírlevél küldés céljából, az ahhoz szükséges módon és ideig nyilvántartsa és kezelje azokat.

A Felhasználók a www.zoozoo.hu weboldalon nyújtott szolgáltatások igénybevételével és adataik önkéntes megadásával egyértelműen hozzájárulnak a hd OPEN! Kft. szolgáltatásaival kapcsolatos értesítések, tájékoztatások, ajánlatok és reklámok fogadásához.

A Szolgáltató által készített és/vagy kiszolgált, de Megbízó harmadik fél által szervezett kampányokban keletkezett, a Szolgáltató által feldolgozott és a Megbízója által kezelt adatok adatbiztonságáért mindkét fél önállóan, a törvényben meghatározottak alapján felel.

Személyes adataik kezeléséről a Felhasználók tájékoztatást kérhetnek. E tájékoztatás ingyenes, ha a tájékoztatást kérő a folyó évben azonos területre vonatkozó tájékoztatási kérelmet az adatkezelőhöz még nem nyújtott be. Egyéb esetekben költségtérítés állapítható meg. A Felhasználó kérésére a hozzá tartozó adatok módosításra, helyesbítésre, illetve – a jogszabályban elrendelt adatkezelések kivételével – törlésre kerülnek. Az adatok módosításához vagy a regisztráció törléséhez a Szolgáltató azonosítás céljából jogosult személyes azonosításra alkalmas igazolást kérni, vagy kérheti azt, hogy a Felhasználó a regisztráció során megadott e-mail címről kérje az adatmódosítást.

A Szolgáltató bár elkötelezett a szolgáltatás minőségének a legmagasabb szinten tartása irányában, továbbá mindent elkövet annak érdekében, hogy a www.zoozoo.hu webcímen elérhető honlap működése folyamatos és zavartalan legyen, de az esetleges technikai fennakadásokból eredő károkért, a Felhasználói Közösség által létrehozott tartalmak, valamint a szolgáltatás használatából közvetlenül vagy közvetetten eredő, esetlegesen felmerülő vagyoni vagy nem vagyoni károkért, illetve elmaradt haszonért felelősséget nem vállal.

Szolgáltató kijelenti, hogy a szakmai adatbázisaiban szereplő adatok bárki számára nyíltan elérhető, publikus forrásokból származnak, azok összegyűjtése, csoportosítása és másodközlése tudomása szerinte nem korlátozott.

Szolgáltató kijelenti, hogy bár a szakmai adatbázisok összeállítása során minden tőle elvárhatót megtett azok teljessége, valódisága és pontossága ellenőrzése céljából, de felelősséget nem vállal az adatbázisból történő kimaradásból, az adatbázisokban tárolt adatok esetleges pontatlanságából, valamint a rögzítés óta eltelt időszakban bekövetkezett változásokból közvetlenül vagy közvetetten eredő, esetlegesen felmerülő vagyoni vagy nem vagyoni károkért, illetve elmaradt haszonért.

Fentieket meghaladóan Ön megértette és hozzájárul ahhoz, hogy a Szolgáltató a Felhasználókról gyűjtött személyes adatokból készült statisztikai kimutatásokat harmadik fél részére kizárólag az adatközlő személyére vonatkozó információtól megfosztva (anonim módon) továbbít. Az így továbbított adatból azonban semmilyen eljárással nem reprodukálható az adatközlő valamely személyes adata. A Felhasználók adataiból az általános statisztikai módszerekkel készített kimutatásokat, elemzéseket a Szolgáltató korlátlan ideig megőrzi. Ezen adatokból nem lehet az érintettre vonatkozó következtetést levonni.

A Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy szolgáltatását bármely Felhasználó vagy Megbízó felé megtagadja, különösen akkor, ha a megbízás a jelen nyilatkozatban foglaltakkal ellentétes, vagy a Szolgáltató üzleti céljaival ellentétes, vagy más Megbízóval kötött szerződésben vállalt kizárólagosságba ütközik.

Reklámmegjelenések és hirdetések:

Honlapunk olyan linkeket és hirdetéseket tartalmazhat, amelyek más weboldalakra mutatnak. Ezen weboldalak tartalmáért és szolgáltatóik adat-, valamint információvédelmi gyakorlatáért, továbbá a hirdetések tartalmáért, azok hitelességéért, teljességéért, jogszerűségéért, megbízhatóságáért a Szolgáltató nem vállal felelősséget.

A Megbízó hozzájárul, hogy az általa a Szolgáltatónál megrendelt reklám célú kampányt érintően a Szolgáltató az általa üzemeltetett weboldalakon és egyéb kiadványaiban a Megbízót (nevét, logóját, elérhetőségeit, a megrendelt szolgáltatás típusát és kivitelezése évszámát) referenciaként feltüntesse, az üzleti partnereivel folytatott tárgyalásain és a róla megjelenő publikációkban megemlítse.

A Megbízó és a Szolgáltató az általuk kötött megbízási (vállalkozói vagy ügynökségi) szerződéssel kapcsolatban és az alapján ellátott tevékenységük során a tudomásukra jutott minden információt, mint üzleti titkot szigorúan bizalmasan kezelnek. Az így megszerzett információt külső, harmadik személyek részére csak a másik fél erre vonatkozó kifejezett és előzetes írásbeli engedélye alapján tehetik bármilyen módon hozzáférhetővé.

Jogellenes vagy jogosulatlan tevékenységek:

A jogellenes vagy jogosulatlan tevékenységek magukba foglalják például – de nem kizárólagosan – az alábbiakat:

  • Bármely automatikus alkalmazás, keresőrobot, oldalkereső vagy visszafejtő program, illetve bármely más olyan alkalmazás használata, amellyel a www.zoozoo.hu weboldal szolgáltatásai vagy azok bármely része elérhető vagy indexelhető;
  • A www.zoozoo.hu weboldalon megjelenő cikkek pontos forrás nélküli átvétele, újraközlése vagy adaptációja;

  • A www.zoozoo.hu weboldalon található képi vagy szöveges adatbázisoknak részben vagy egészben történő, a jogtulajdonos írásbeli hozzájárulása nélküli átvétele, újraközlése, vagy reprodukciója;

  • A Szolgáltató számítástechnikai rendszerébe történő jogosulatlan behatolás vagy behatolási kísérlet;

  • Megbízóinkról, Felhasználóinkról és/vagy szolgáltatásunkról jogosulatlan módon történő információgyűjtés (adathalászat), az így megszerzett adatok tárolása, kezelése vagy nyilvánosságra hozatala;

  • Megbízói és/vagy Felhasználói azonosítók automatikus módszerekkel, vagy tisztességtelen célból történő létrehozása;

  • Hamis vagy félrevezető információk rendelkezésre bocsátása.

A Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy törölje vagy korlátozza azokat a Felhasználókat, akik a www.zoozoo.hu weboldalon keresztül valótlan adatokkal és/vagy automatikus módszerekkel generálódtak, információhalász tevékenységet végeznek.

Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy a www.zoozoo.hu weboldalról töröljön minden olyan önállóan létrehozott, megosztott vagy hozzászólásként megjelenő tartalmat, amely a közerkölcsöt, mások vallási, felekezeti vagy etnikai hovatartozását, etikai szabályt, egyéb jogot vagy jogszabályt stb. sért, különös tekintettel, ha ezekről a Felhasználói Közösség bármely tagja bejelentést vagy panaszt tesz. Az esetleges jogsértő tartalmakért a felelősség kizárólag a jogsértő Felhasználót terheli.

A fent említett okok miatt a szolgáltatásból kizárt (ideiglenesen felfüggesztett vagy véglegesen törölt), illetve korlátozott hozzáférésű Felhasználók a felhasználási lehetőségeik korlátozásával szemben jogorvoslattal nem élhetnek, a Szolgáltatóval szemben semminemű anyagi vagy nem anyagi kártérítési igényt nem fogalmazhatnak meg.

A felhasználási feltételek módosításának lehetősége:

A Szolgáltató fenntartja magának a jogot a fenti nyilatkozat bármikor történő egyoldalú megváltoztatására, amely változásokról szóló értesítést a Felhasználók számára közzéteszi a www.zoozoo.hu weboldalon. A Felhasználók felelőssége, hogy ezekről a változásokról tájékozódjanak.

Ön a szolgáltatásnak a módosítás hatályba lépését követő használatával elfogadja a módosított felhasználási feltételeket.

Minden a szolgáltatásból eredő jogvita, amelyet békés úton nem sikerül rendezni, a Pesti Központi Kerületi Bíróság vagy a Fővárosi Bíróság kizárólagos illetékessége alá tartozik, hatáskörtől függően.

 

Kelt: Budapest, 2016. szeptember 5.

ZooZoo.hu • Minden jog fenntartva! © 2011-2016.